Odgovor fudbalera Bojana Komatine vaterpolisti Nikoli Janoviću: Plivajte u sportskom bazenu, a ne u (geo)političkim vodama

Svjedoci smo sve intezivnije NATO propagande u kojoj, nažalost, sve zapaženiju ulogu uzimaju i sportisti (obavezno sa kapitenskom trakom) pa smo tako, prije nekoliko dana imali priliku da čitamo NATO promoterski blog košarkaša Suada Šehovića, nakon čega je stigao kontra odgovor sa odbojkaškog terena. Zbog toga, zarad pune istine, neophodno … Pročitaj više

Dan: Ubijedite narod da NATO nema baze

Vla­da Cr­ne Go­re u in­ter­nom do­ku­men­tu „Ključ­ne po­ru­ke za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja za član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO, sa osnov­nom ar­gu­men­ta­ci­jom”, de­fi­ni­sa­la je for­si­ra­nje tvrd­nje u jav­no­sti da NA­TO ne­ma voj­ne ba­ze i da ih ne gra­di, što je pot­pu­na ne­i­sti­na. Doku­ment ozna­čen ste­pe­nom taj­no­sti „in­ter­no”, usvo­jen je na … Pročitaj više

Dan: Procurilo i Milovo upozorenje da ne cure dokumenta

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić tra­žio je da se is­pi­ta ka­ko su do­ku­men­ta ko­ja su raz­ma­tra­na na sjed­ni­ca­ma Sa­vje­ta za član­stvo u NA­TO-u do­spje­la u jav­nost upr­kos to­me što je od čla­no­va tog ti­je­la tra­že­no da vo­de ra­ču­na ka­ko ru­ku­ju ma­te­ri­ja­lom sa sjed­ni­ca. „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je elek­tron­sku po­ru­ku ko­ju je se­kre­tar Sa­vje­ta … Pročitaj više