Dan: Neutralnost Crne Gore podržava 51 odsto građana

Voj­nu ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re po­dr­ža­va 51 od­sto cr­no­gor­skih gra­đa­na, dok 32 od­sto njih vje­ru­ju da dr­ža­va tre­ba da po­sta­ne dio ne­kog voj­nog blo­ka, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje ko­je je za po­tre­be Vla­de spro­ve­la agen­ci­ja IP­SOS. To is­tra­ži­va­nje je spro­ve­de­no u pr­voj sed­mi­ci no­vem­bra pro­šle go­di­ne na uzor­ku od 1.032 is­pi­ta­ni­ka u … Pročitaj više

Dan: Za referendum i većina pristalica NATO-a

Ve­ći­na gra­đa­na sma­tra da od­lu­ku o mo­gu­ćem pri­klju­či­va­nju Cr­ne Go­re NA­TO-u tre­ba do­ni­je­ti na re­fe­ren­du­mu – 84 od­sto, dok me­đu oni­ma ko­ji po­dr­ža­va­ju ta­kve in­te­gra­ci­je čak 68 od­sto njih sma­tra da od­lu­ku o to­me tre­ba do­ni­je­ti na re­fe­ren­du­mu, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja agen­ci­je IP­SOS, ko­je je ra­đe­no za po­tre­be … Pročitaj više

Dan: Vlada sakrila istraživanje jer je podrška NATO-u mala

Ko­mu­ni­ka­ci­o­ni tim za NA­TO na­ru­čio je is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja o po­dr­šci član­stvu u Ali­jan­si pr­vih ne­dje­lja apri­la ka­ko bi re­zul­ta­ti bi­li do­stup­ni dan-dva pri­je po­sje­te pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća sje­di­štu NA­TO-a u Bri­se­lu. Ti re­zul­ta­ti ni­je­su ni­ka­da ob­ja­vlje­ni jer su po­ka­za­li da je po­dr­ška gra­đa­na mo­gu­ćem pri­klju­če­nju Cr­ne Go­re tom voj­nom … Pročitaj više

DAN: Milo tajno plaćao medije da hvale NATO

Sa­vjet za član­stvo u NA­TO, ko­me je pred­sje­da­vao pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, ozna­čio je ste­pe­nom taj­no­sti „In­ter­no” Godišnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja član­stvu u Ali­jan­si, a nji­me se de­talj­no raz­ra­đu­je ne­za­ko­nit uti­caj na jav­nost kroz taj­ne is­pla­te me­di­ji­ma za novinske re­por­ta­že. To je od­lu­če­no na sjed­ni­ci Sa­vje­ta 30. de­cem­bra … Pročitaj više

Damir Nikšić: Crnu Goru smo ostavili u nemilost diktatoru

Bosanskohercegovački umjetnik Damir Nikšić ocijenio je da se Crna Gora sa svojim nedemokratskim režimom i diktatorom, političkim šverco-kartelom i policijskom državom, predstavlja kao primjer za sve druge države u regiji kada su u pitanju evroatlantske integracije. Nikšićevu poruku objavljenu na Facebooku prenosimo u cjelosti: Ja sam se oduvijek čudio kako je … Pročitaj više