Stefan Đukić: Voditi kampanju za referendum o neutralnosti

Iz­o­sta­nak NA­TO in­te­gra­ci­ja kao te­me u pred­iz­bor­noj pri­či mo­že se po­sma­tra­ti dvo­ja­ko, sma­tra član UO Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Ste­fan Đu­kić. On ka­že da sa jed­ne stra­ne hra­bri ne­pri­sta­ja­nje od­re­đe­nih su­bje­ka­ta na bi­nar­ne opo­zi­ci­je „nas” i „njih” ko­je je u svim pret­hod­nim iz­bor­nim ci­klu­si­ma na­me­tao vla­da­ju­ći DPS, a opo­zi­ci­ja pri­hva­ta­la, ne … Pročitaj više

Ognjen Jovović: Dok uništava školstvo i zdravstvo, Vlada Crne Gore šalje milion eura u Avganistan

Vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Og­njen Jo­vo­vić is­ti­če da ni­je iz­ne­na­đen in­for­ma­ci­jom da Vla­da po­ma­že voj­sku Av­ga­ni­sta­na sa 1,2 mi­li­o­na dolara, te da se ra­di o još jed­nom u ni­zu pro­ma­ša­ja ko­je spro­vo­di „Vla­da kon­ti­nu­i­te­ta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća“. – Na­i­me, u pi­ta­nju je ista ona vla­da, i isti čo­vjek ko­ji … Pročitaj više

Press konferencija čelnika Pokreta za neutralnost sa poslanicima Bundestaga

Po­sla­ni­ci Bun­de­sta­ga Alek­san­der Neu i In­ge He­ger po­ru­či­li su ju­če da Cr­na Go­ra ne tre­ba da po­sta­ne čla­ni­ca NA­TO, a da od­lu­ku o to­me tre­ba da do­ne­su gra­đa­ni na re­fe­ren­du­mu. Pred­stav­ni­ci nje­mač­ke lje­vi­ce (Di Lin­ke) po­ru­či­li su da će po­dr­ža­ti sve ak­tiv­no­sti su­bje­ka­ta ko­ji se za­la­žu za ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re … Pročitaj više

Marko Milačić: Potpisivanje protokola o pristupanju NATO-u nelegitiman i nedemokratski akt

Imajući u vidu stav većine građana Crne Gore koji se zalažu za mirnodopsku politiku baziranu na konceptu neutralnosti i neučestvovanja u sukobima blokova, današnje potpisivanje protokola o pristupanju NATO savezu je nelegitimni akt, koji nema utemeljenje u narodnoj volji, saopštio je Marko Milačić, izvršni direktor Pokreta za neutralnost Crne Gore. „Riječ je o … Pročitaj više