Press konferencija čelnika Pokreta za neutralnost sa poslanicima Bundestaga

Po­sla­ni­ci Bun­de­sta­ga Alek­san­der Neu i In­ge He­ger po­ru­či­li su ju­če da Cr­na Go­ra ne tre­ba da po­sta­ne čla­ni­ca NA­TO, a da od­lu­ku o to­me tre­ba da do­ne­su gra­đa­ni na re­fe­ren­du­mu. Pred­stav­ni­ci nje­mač­ke lje­vi­ce (Di Lin­ke) po­ru­či­li su da će po­dr­ža­ti sve ak­tiv­no­sti su­bje­ka­ta ko­ji se za­la­žu za ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re … Pročitaj više

Marko Milačić: Potpisivanje protokola o pristupanju NATO-u nelegitiman i nedemokratski akt

Imajući u vidu stav većine građana Crne Gore koji se zalažu za mirnodopsku politiku baziranu na konceptu neutralnosti i neučestvovanja u sukobima blokova, današnje potpisivanje protokola o pristupanju NATO savezu je nelegitimni akt, koji nema utemeljenje u narodnoj volji, saopštio je Marko Milačić, izvršni direktor Pokreta za neutralnost Crne Gore. „Riječ je o … Pročitaj više

U Tivtu i Kotoru promovisan „referendum o NATO“

U Tivtu i Kotoru juče je razgovorima sa predstavnicima političkih partija, NVO-a, pojedinaca, kao i dijeljenjem više hiljada flajera, nakon posjete Nikšiću, nastavljen terenski dio kampanje „Referendum je počeo“. Kako navode iz tima, interenet komponenta ove kampanje (na stranici www.votemontenegro.eu) za kratko vrijeme bilježi više od 10.000 glasova, od čega … Pročitaj više