Filip Kovačević: Pobunjenici sa Mauna Kee (kolumna)

U današnjem globalizovanom svijetu, Havaji simbolizuju uživanje, odmor, bjekstvo od svakodnevnih briga I obaveza. Palme, plaže, upečatljive boje, ukusnu hranu. Milioni turista koji ih posjećuju svake godine uostalom i dolaze radi toga. A ljudi obično vide samo ono što žele da vide. Raj na zemlji, oazu spokojstva u sveopštem haosu, … Pročitaj više

Filip Kovačević: Rusi dolaze, opet (kolumna)

Prije tačno 50 godina, kanadski režiser Norman Džuison je, pod nazivom „Rusi dolaze“, snimio film koji ismijava paranojičnu političku propagandu hladnoratovskog vremena o potencijalnoj ruskoj invaziji SAD-a. Radnja se odvija u malom američkom obalskom gradiću pored kojeg se, greškom kapetana, nasukala ruska podmornica. Baš kao i u sferi tadašnje visoke … Pročitaj više

Stefan Đukić: Voditi kampanju za referendum o neutralnosti

Iz­o­sta­nak NA­TO in­te­gra­ci­ja kao te­me u pred­iz­bor­noj pri­či mo­že se po­sma­tra­ti dvo­ja­ko, sma­tra član UO Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Ste­fan Đu­kić. On ka­že da sa jed­ne stra­ne hra­bri ne­pri­sta­ja­nje od­re­đe­nih su­bje­ka­ta na bi­nar­ne opo­zi­ci­je „nas” i „njih” ko­je je u svim pret­hod­nim iz­bor­nim ci­klu­si­ma na­me­tao vla­da­ju­ći DPS, a opo­zi­ci­ja pri­hva­ta­la, ne … Pročitaj više

Ognjen Jovović: Na Zapadu nešto novo (kolumna)

Prije par dana, iz Alpbaha (Austrija), prvi čovjek Evropske komisije, Žan Klod Junker, poslao je ohrabrujuću poruku da Evropa treba da ima “zajedničku spoljnu i odbrambenu politiku“. Činjenica je da EU, makar formalno, u Lisabonskom ugovoru sadrži čitavo poglavlje vezano za Zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku. Međutim, da bi se … Pročitaj više

Filip Kovacevic: China and the Balkans Revisited

In December 2014, I wrote an article on the intensification of the Chinese political and economic presence in the Balkans.[1] I discussed the Chinese relations with the Balkan states chronologically and underlined the importance of the annual „16+1“ summits between China and 16 East-Central European states, including those states in … Pročitaj više

Filip Kovačević: Milošević i CIA (kolumna)

Beogradski časopis Nedeljnik izazvao je medijsku buru krajem prošle sedmice kada je objavio tajna dokumenta o Slobodanu Miloševiću iz arhiva CIA. Poput šumskog požara, kratke izvode iz teksta u Nedeljniku, zajedno sa fotografijama originalnih dokumenata, proširili su internetom veb portali iz većine bivših jugoslovenskih republika. Pokrenula se lavina komentara i … Pročitaj više

Ognjen Jovović: Dok uništava školstvo i zdravstvo, Vlada Crne Gore šalje milion eura u Avganistan

Vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Og­njen Jo­vo­vić is­ti­če da ni­je iz­ne­na­đen in­for­ma­ci­jom da Vla­da po­ma­že voj­sku Av­ga­ni­sta­na sa 1,2 mi­li­o­na dolara, te da se ra­di o još jed­nom u ni­zu pro­ma­ša­ja ko­je spro­vo­di „Vla­da kon­ti­nu­i­te­ta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća“. – Na­i­me, u pi­ta­nju je ista ona vla­da, i isti čo­vjek ko­ji … Pročitaj više

Filip Kovačević: Trinaesti čovjek (kolumna)

Za američkog diplomatu Maršala Brementa saznao sam sasvim slučajno. U deklasifikovanim izvještajima američkog Savjeta za nacionalnu bezbjednost sa kraja 70tih godina pisanih za Karterovog savjetnika, poznatog teoretičara geopolitike, Zbignjeva Bžežinskog, bio je potpisan kao autor ideje da od Avganistana treba napraviti „Vijetnam za Sovjetski savez“ – šokantan poraz od koga … Pročitaj više