Pokret za neutralnost: Lukšića treba smjeniti

IZ POKRETA ZA NEUTRALNOST KRITIKUJU ŠEFA DIPLOMATIJE

Lukšića treba smijeniti

Ne­dav­ne iz­ja­ve mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja Igo­ra Luk­ši­ća po­ka­zu­ju da je Cr­noj Go­ri po­treb­na de­mo­kra­ti­za­ci­ja u pro­ce­su spolj­no­po­li­tič­kog od­lu­či­va­nja i, s tim u ve­zi, smje­na čel­nih lju­di u tom re­so­ru, sma­tra­ju u Po­kre­tu za ne­u­tral­nost. Luk­šić je za Ra­dio Cr­ne Go­re ka­zao da ne­u­tral­nost dr­ža­ve zah­ti­je­va vi­še ula­ga­nja ne­go član­stvo u NA­TO-u.
Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Fi­lip Ko­va­če­vić ka­zao je da je li­ce­mjer­no go­vo­ri­ti o ula­ga­nju u škol­stvo i zdrav­stvo u kon­tek­stu kri­ti­ke mi­ro­lju­bi­ve i pra­ved­ne po­li­ti­ke voj­ne ne­u­tral­no­sti, ka­da je ja­sno da po­sto­je ogrom­ni re­sur­si ko­je su od gra­đa­na na ko­rup­ti­van na­čin ote­li re­žim­ski mi­lje­ni­ci.
–Od­u­zi­ma­njem tih re­sur­sa i in­ve­sti­ra­njem u raz­voj cr­no­gor­ske eko­no­mi­je od Cr­ne Go­re se mo­že na­pra­vi­ti jed­na ma­la Švaj­car­ska na mo­ru – is­ta­kao je Ko­va­če­vić. On je oci­je­nio da je Luk­šić po­ka­zao ste­pen mi­zan­tro­pi­je ne­pri­mje­ren de­mo­krat­skom po­li­ti­ča­ru ti­me što je, u ci­lju vje­štač­kog i la­žnog po­di­za­nja pro­ce­na­ta po­dr­ške gra­đa­na za ula­zak u NA­TO, iz­ja­vio da ne tre­ba uzi­ma­ti i ob­zir onaj broj gra­đa­na ko­ji ne bi uče­stvo­va­li na re­fe­ren­du­mu. M.V.

Izvor: dan.co.me, 11.02.2014