Stefan Đukić: Voditi kampanju za referendum o neutralnosti

Iz­o­sta­nak NA­TO in­te­gra­ci­ja kao te­me u pred­iz­bor­noj pri­či mo­že se po­sma­tra­ti dvo­ja­ko, sma­tra član UO Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Ste­fan Đu­kić. On ka­že da sa jed­ne stra­ne hra­bri ne­pri­sta­ja­nje od­re­đe­nih su­bje­ka­ta na bi­nar­ne opo­zi­ci­je „nas” i „njih” ko­je je u svim pret­hod­nim iz­bor­nim ci­klu­si­ma na­me­tao vla­da­ju­ći DPS, a opo­zi­ci­ja pri­hva­ta­la, ne bu­ne­ći se.
– Da je pri­hva­ti­la tu igru kao i sva­ki put do sad, opo­zi­ci­ja bi ri­zi­ko­va­la da uđe u gu­bit­nič­ku pri­ču, od­no­sno do­zvo­li­la bi da se ova­ko kom­pli­ko­va­no pi­ta­nje sve­de na to da li ste za DPS (i osta­le pro-NA­TO par­ti­je) ili ste pro­tiv, te ti­me da­ju­ći le­gi­ti­mi­tet par­ti­ja­ma da gla­sa­ju o ovom va­žnom pi­ta­nju u par­la­men­tu, što one ni­ka­ko ne bi smje­le do­zvo­li­ti. S dru­ge stra­ne, opo­zi­ci­ja se ne smi­je po­na­ša­ti kao da NA­TO ni­je te­ma, kao da je to ne­što što nas če­ka u sle­de­ćoj de­ce­ni­ji ili sle­de­ćem vi­je­ku. Ona mo­ra ja­sno po­ka­za­ti gdje sto­ji po ovom pi­ta­nju i sva­ka­ko mo­ra re­ći da se za­la­že za re­fe­ren­dum. Mo­že čak is­ta­ći da je to raz­log što da­nas ne go­vo­ri o NA­TO-u jer će vo­di­ti kam­pa­nju ta­da, te da ni ta kam­pa­nja ne­će bi­ti „za i pro­tiv” već „za ne­u­tral­nost” ili „za NA­TO” – re­kao je Đu­kić.

Izvor: dnevni list Dan, 04.09.2016.